ФРИО и „Икономедиа“ дават начало на проекта „Енергетика на светло”

„Фондация за развитие на информационното общество“ и „Икономедиа“ дават начало на проекта „Енергетика на светло – информационен портал на българската енергийна и добивна промишленост

Проектът “Енергетика на светло – информационен портал на българската енергийна и добивна промишленост” се изпълнява от Фондация за развитие на информационното общество в партньорство с Икономедиа и Институт на енергиен мениджмънт. Проектът цели да осветли енергийния сектор и да постигне повиши прозрачността и отчетността на енергийната и добивната промишленост, като агрегира, анализира и визуализира информация по разбираем за масовия потребител начин. В създадения по проекта информационен онлайн портал само с няколко натискания на бутон целевите групи – вземащите решения и младите хора – ще могат да разберат защо трябва “токът да скочи с 5%” и “къде ще отидат парите”. Тяхното информирано мнение ще е от ключово значение в предстоящите години, когато трябва да се взимат решения за многомилиардните дългове в енергийната система, част от които вероятно ще трябва да бъдат поети от данъкоплатците.www.ngogrants.bg

Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Фондация за развитие на информационното общество и при никакви обстоятелства не може да се приема, че публикациите отразяват официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.
Проект „Енергетика на светло – информационен портал на българската енергийна и добивна промишленост” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.