ФРИО и Икономедиа създадоха информационен портал на българската енергетика

ФРИО и Икономедиа създадоха информационен портал на българската енергетика

Информационен портал на българската енергийна и добивна промишленост „Енергетика на светло” бе създаден от „Фондация за развитие на информационното общество“ и „Икономедиа“ с експертната подкрепа на Института за енергиен мениджмънт. Порталът е реализиран по проект финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  (www.ngogrants.bg),  договор № 295/20.05.2015.

Целта на проекта е да осветли енергийния сектор и да допринесе за прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост.

Информационният портал на българската енергийна и добивна промишленост (www.capital.bg/energy) съдържа данни от националната енергийна система – моментни и в развитие за даден период, асъщо така и анализи на системата, обвързващи показателите от енергийния пазар с реалното им значение за потребителите. На портала има калкулатори, интерактивни карти и др. с цел предлагане на информация по разбираем за неспециалисти начин, за да може всеки да си състави информирано мнение.

Дейностите по проекта включваха също онлайн проучване, онлайн дебати, дискусия


Допълнителна информация

Проектът е на стойност 22 187.20 евро, максималният размер на безвъзмездната помощ е 19 887.20 евро.
За Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО)
Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Тя е на обща стойност от близо 11.8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България, и има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната. Оператор на Програмата за подкрепа на НПО в България е Институт “Отворено общество” – София, в партньорство с фондация “Работилница за граждански инициативи”.
За Фондация за развитие на информационното общество (ФРИО)
Фондацията за развитие на информационното общество е създадена през 2012 г. с основна цел подпомагане създаването на благоприятни условия за развитие на информационното общество, включително чрез насърчаване на предприемачеството и иновациите и факторите, благоприятстващи тяхната поява и развитие. ФРИО организира и провежда инициативи, свързани с развитието на човешкия потенциал, дигиталните умения, познанията за интернет среда, съдържание и комуникации. Чрез изследвания и проучвания на традиционни и социални медии, както и чрез развитие на формите и начините за достигане до релевантно за потребителя съдържание, организацията спомага за пълноценното развитие и реализация на младите хора и за насърчаване гражданската позиция относно законността и защитата правата на човека.
За “Икономедиа”
“Икономедиа” е най-големият издател на бизнес медии в България и една от водещите онлайн групи. Портфолиото й включва най-влиятелното икономическо издание “Капитал”, всекидневника “Капитал Daily” и новинарския сайт “Дневник.бг”. “Икономедиа” е издател и на няколко специализирани информационни продукта като “Кариери.бг”, сп. “Регал”, сп. “Бакхус”, “Одит.инфо”.
Мисията на медиите на “Икономедиа” е да дават достоверна и качествена информация, да създават авторска журналистика, която помага на читателите да правят информиран избор за бизнеса си и за личния си просперитет.
За Института за енергиен мениджмънт
Институтът за енергиен мениджмънт (ЕMI) е неправителствена организация, която започва своята дейност през юни 2010. EMI в ролята си на институт за публична политика предлага иновативни идеи в сферата на енергетиката като представя изследвания, използвайки академичен подход. EMI предоставя неутрална платформа за контакти и информационен обмен и допринася за повишаването на квалификацията както на експертите от сектора, така и на студентите. Подобряването на ориентацията на потребителите по енергийни теми и натрупването на публично познание по енергийни въпроси се осъществяват чрез предоставяне на достъпна информация. От март 2014 г. EMI е представител за България на най-голямата браншова асоциация на електроенергийната индустрия в Европа – EURELECTRIC.

 


 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България – част от прилагането на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация за развитие на информационното общество и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмата за подкрепа на НПО в България и оператора на програмата – Институт “Отворено общество” – София, в партньорство с фондация “Работилница за граждански инициативи”.

www.ngogrants.bg