ФРИО приключи изпълнението на проект “Енергетика на светло”

ФРИО приключи изпълнението на проект “Енергетика на светло – Информационен портал на българската енергийна и добивна промишленост”

Информационен портал на българската енергийна и добивна промишленост, онлайн проучване,  два онлайн дебата, една експертна дискусия и една национална конференция бяха организирани в рамките на проект “Енергетика на светло – Информационен портал на българската енергийна и добивна промишленост”, който приключи в края на април. Проектът се изпълнява от Фондацията за развитие на информационното общество в партньорство с издателската група “Икономедиа” и Института за енергиен мениджмънт и е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 , договор № 295/20.05.2015.

Целта на проекта бе да осветли енергийния сектор и да допринесе за прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост.

Целта на проекта бе да осветли енергийния сектор и да допринесе за прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост.
Информационният портал, създаден по проекта  съдържа данни от националната енергийна система – моментни и в развитие за даден период, така и анализи на системата, обвързващи показателите от енергийния пазар с реалното им значение за потребителите, калкулатори.

 


Допълнителна информация

За Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО)
Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Тя е на обща стойност от близо 11.8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България, и има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната. Оператор на Програмата за подкрепа на НПО в България е Институт “Отворено общество” – София, в партньорство с фондация “Работилница за граждански инициативи”.
За Фондация за развитие на информационното общество (ФРИО)
Фондацията за развитие на информационното общество е създадена през 2012 г. с основна цел подпомагане създаването на благоприятни условия за развитие на информационното общество, включително чрез насърчаване на предприемачеството и иновациите и факторите, благоприятстващи тяхната поява и развитие. ФРИО организира и провежда инициативи, свързани с развитието на човешкия потенциал, дигиталните умения, познанията за интернет среда, съдържание и комуникации. Чрез изследвания и проучвания на традиционни и социални медии, както и чрез развитие на формите и начините за достигане до релевантно за потребителя съдържание, организацията спомага за пълноценното развитие и реализация на младите хора и за насърчаване гражданската позиция относно законността и защитата правата на човека.
За “Икономедиа”
“Икономедиа” е най-големият издател на бизнес медии в България и една от водещите онлайн групи. Портфолиото й включва най-влиятелното икономическо издание “Капитал”, всекидневника “Капитал Daily” и новинарския сайт “Дневник.бг”. “Икономедиа” е издател и на няколко специализирани информационни продукта като “Кариери.бг”, сп. “Регал”, сп. “Бакхус”, “Одит.инфо”.
Мисията на медиите на “Икономедиа” е да дават достоверна и качествена информация, да създават авторска журналистика, която помага на читателите да правят информиран избор за бизнеса си и за личния си просперитет.
За Института за енергиен мениджмънт
Институтът за енергиен мениджмънт (ЕMI) е неправителствена организация, която започва своята дейност през юни 2010. EMI в ролята си на институт за публична политика предлага иновативни идеи в сферата на енергетиката като представя изследвания, използвайки академичен подход. EMI предоставя неутрална платформа за контакти и информационен обмен и допринася за повишаването на квалификацията както на експертите от сектора, така и на студентите. Подобряването на ориентацията на потребителите по енергийни теми и натрупването на публично познание по енергийни въпроси се осъществяват чрез предоставяне на достъпна информация. От март 2014 г. EMI е представител за България на най-голямата браншова асоциация на електроенергийната индустрия в Европа – EURELECTRIC.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България – част от прилагането на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация за развитие на информационното общество и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмата за подкрепа на НПО в България и оператора на програмата – Институт “Отворено общество” – София, в партньорство с фондация “Работилница за граждански инициативи”.

www.ngogrants.bg