September 9, 2015

Карта на компетенциите на бежанците

Име на проекта: “Разработване и разпространение на карта на компетенциите на бежанците в България”

Инициатива: Програма за подкрепа на НПО в България

Конкурсна рамка: III. 2014

Тематична област: Изграждане на капацитет за НПО

Приоритет: Развитие на застъпническата роля на НПО и капацитета им за мониторинг

Кратко описание:

Към 05.11.2014 в България са настанени 4397 бежанци. Закрила са потърсили 6776 лица, статут са получили едва 3320. От тях над 50% са хора в трудоспособна възраст, със специфични квалификации и умения. От началото на тази година Агенция по заетостта работи в сътрудничество с Държавна агенция за бежанците в посока включването им на пазара на труда. В резултат 48 лица са се регистрирали в бюрата по труда. Кампанията не е достатъчно популяризирана в публичното пространство. Целта на проекта е да се проучат квалификациите и компетенциите на бежанците, да се подпомогне връзката между тях, бизнеса, НПО и отговорните държавни институции. Чрез изграждане и прилагане на умения за мониторинг, застъпничество и въздействие върху публичните политики на местно, национално и европейско ниво, ще разработим база данни с подробна информация за наличния професионален капацитет в лицето на бежанците. Тя ще бъде предоставена на ангажираните местни и държавни институции, на заинтересовани представители на бизнеса и други НПО. ФРИО ще посредничи при качване на професионалната информация на бежанци в платформи за търсене на работа. Предвидени ползватели на създадените резултати са НПО, бизнес предприятия, бежанци и други.

Статус на проекта: В процес на разработка.