September 9, 2015

Енергетика на светло

header

Име на проекта: “Енергетика на светло – информационен портал на българската енергийна и добивна промишленост”

Инициатива:
Програма за подкрепа на НПО в България
вижте проекта на сайта на Програмата

Конкурсна рамка: III. 2014

Тематична област: Устойчиво развитие и опазване на околната среда

Приоритет: Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие

Цели:
Целите на проекта са да осигури участието на неправителствените организации при стимулирането на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси; да повиши приноса на неправителствените организации към по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост; да повиши приноса на неправителствените организации за опазването на биоразнообразието и застрашените видове на местно, регионално и национално ниво.

Резюме на проекта:
IN BULGARIAN:
След като проблемите на енергийната система допринесоха за сваляне на две правителства, хаосът в управлението й заплашва да повлече и икономиката на страната. Същевременно обществени противоречия възпрепятстват необходимите реформи. От една страна интересите на играчите в сектора задържат много от смислените промени, а от друга – неясната за масовата публика проблематика позволява развихрянето на популистки аргументи. Целта на предлагания проект е да осветли енергийния сектор и да постигне търсената прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост. Проектът агрегира, анализира и визуализира информация по разбираем за масовия потребител начшн. В информационния онлайн портал само с няколко натискания на бутон целевите групи – вземащите решения и младите хора – ще могат да разберат защо трябва “токът да скочи с 5%” и “къде ще отидат парите”. Тяхното информирано мнение ще е от ключово значение в предстоящите години, когато трябва да се взимат решения за многомилиардните дългове в енергийната система, част от които вероятно ще трябва да бъдат поети от данъкоплатците. Поради високата обществена и секторна стойност проектът официално е подкрепен от Агенцията за устойчиво енергийно развитие
НА АНГЛИЙСКИ:
In the past, issues within the energy system played a key role in overthrowing two governments. Now, its management chaos threatens to drag down the country’s economy, while public controversy prevents necessary reforms. On the one hand, many of the meaningful changes are held back by the interests of industry players; on the other – the incomprehensive complexity of the issues for the general public unleashes the development of populist arguments.
The goal of the proposed project is to shed some light onto the energy sector and to achieve the much needed transparency and accountability of the energy and mining industries. The project aggregates, analyses and visualizes information in a way which makes it comprehensible by the mass consumer.
The web-based information portal will allow the target audience –decision makers and young people – with just a few clicks, to understand why “the price must jump by 5%” or “where will the money go”. Their  informed opinion will be crucial in the coming years, when decisions have to be made about the multibillion-eur debts in the energy system, part of which will probably have to be borne by the taxpayers.
Due to its high value for both the general public and the industry, this project is also officially supported by the Sustainable Energy Development Agency.

Статус на проекта: 

В изпълнение.

Стойност:

Проектът е на стойност 22 187.20 евро, максималният размер на безвъзмездната помощ е 19 887.20 евро.

Резултати:

Актуални резултати на проекта можете да откриете тук

Контакти:
Отговорник за мерките за визуализация и публичност на проекта:  Мара Георгиева – тел. 02/ 46 15 293, georgieva.mara (#) gmail com