September 9, 2015

Подпомагане на заетостта на бежанците

 

Име на проекта: “Изграждане на капацитета на ФРИО и подпомагане на заетостта на бежанците в България”

Инициатива: Програма за подкрепа на НПО в България

Конкурсна рамка: III. 2014

Тематична област: Изграждане на капацитет за НПО

Приоритет: Развитие на застъпническата роля на НПО и капацитета им за мониторинг

Кратко описание:

Броят бежанци в страната нараства, към днешна дата те са близо 7000. Над 50% от тях са в трудоспособна възраст и част от тях искат да живеят и работят в България. За да се постигне това трябва да бъде създаден механизъм за съвместна работа между държавата, НПО и бизнеса, какъвто в момента липсва. Целта на проекта е да се повиши заетостта на бежанците и изгради капацитета на ФРИО чрез провеждане на обучения, проучване, създаване на база данни и доклад за компетенциите на бежанците и тяхното разпространение сред заинтересовани страни. Ще подпомогнем заетостта на бежанците и изградим капацитета на ФРИО. Ще постигнем това чрез теоретична подготовка на ФРИО, разработване на методология за изпълнение на дейностите, практическо приложение на знанията и изпълнение на дейностите със съдействието на опитни партньорски НПО и провеждане на срещи с взимащи решения и заинтересовани страни. В резултат на проекта ще подпомогнем подобряването на социалния и икономически статус на бежанците. Това ще стане като бъдат анализирани нуждите, бъде събрана, обобщена и анализирана информация за техните професионални умения, бъде представена пред заинтересовани страни и взимащи решения.

Статус на проекта: Подаден за одобрение.